آرشام صنعت سوبا
شیرآلات

آرشام صنعت سوبا

آدرس:تهران ، خیابان خیام شمالی ، خیابان صوراسرافیل ، ساختمان کلباسی

تلفن: ۳۳۹۸۳۸۳۶-۹۸۲۱+

      ۹۸۲۱-۳۳۹۸۳۹۰۸+

تلفن همراه: ۸۶۶۵۴۸۲-۹۸۹۱۲+

فکس: ۳۶۶۱۰۹۸۵-۹۸۲۱+

ایمیل: info@arshamsanatsuba.com